รายการบทเรียน

บทที่ 5 ระบบบริหารสินค้าคงเหลือ

เนื้อหาในคอร์ส

ระบบบริหารสินค้าคงเหลือ

ระบบบริหารสินค้าคงเหลือ

5.1 ภาพรวมของระบบบริหารสินค้าคงเหลือ (An Overview)

สินค้าคงเหลือ เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าของกิจการที่ต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวนที่เพียงพอสำหรับการขายหรือเพื่อใช้ในการผลิต ไม่มากหรือน้อยเกินไป หากปริมาณสินค้าคงเหลือที่มากเกินไปจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาที่สูงขึ้น ทำให้สินค้าเสื่อมสภาพเสียหาย แต่หากสินค้ามีปริมาณน้อยจนเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ขาดโอกาสในการสร้างรายได้จากการขาย โปรแกรมSAP Business One เป็นซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรที่ช่วยจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่ทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทนี้มีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
สินค้าคงเหลือ คือ ทบทวนการกำหนดค่าเริ่มระบบ (เพิ่มเติม) การบันทึกราคาสินค้าชุด การบันทึกตัดยอดสินค้าสำเร็จรูปเพื่อนำไปผลิตต่อ การรับเข้าสินค้าสำเร็จรูปหลังจากผลิตเสร็จ การปรับมูลค่าสินค้าจากค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมกับกระบวนการผลิตอย่างง่ายและยังไม่ซับซ้อนมากนัก การคำนวณต้นทุนการผลิตของสินค้าจึงยังไม่ได้กล่าวถึงความสามารถของโปรแกรมในโมดูลต้นทุนการผลิต (Production Module) ซึ่งจะศึกษากันอย่างละเอียดต่อไปในบทที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังศึกษาถึงการบันทึกโอนสินค้าระหว่างคลัง การตรวจนับและปรับปรุงทั้งปริมาณและมูลค่าสินค้าที่เกินหรือขาดหายจากระบบให้ถูกต้อง ตลอดจนรายงานของระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารสินค้าคงเหลือ แสดงตามแผนภาพสรุปกระบวนการทำงานของระบบบริหารสินค้าคงเหลือ ดังนี้

 

 

5.2 การกำหนดคลังสินค้าใหม่ (Warehouse Setup)

การกำหนดคลังสินค้า สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์ อาจเกิดขึ้นจากการขยายกิจการ ขยายสาขา หรือมีการจัดระบบการบริหารสินค้าคงเหลือใหม่ โดยโปรแกรม SAP Business One สามารถกำหนดคลังสินค้าใหม่ได้อย่างเป็นขั้นตอน

5.3 การบันทึกชุดราคาสินค้า (Price List)

การบันทึกชุดราคาสินค้า จะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการบริหารการซื้อและการขาย มีความสัมพันธ์กับระบบพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) ซึ่งค่าเริ่มระบบของโปรแกรมมีการกำหนดชุดราคามาให้ 10 ชุดราคา โดยที่สามารถปรับแก้ข้อมูลรายละเอียดของชุดราคาได้ จะอย่างไรก็ตามหากผู้ใช้ต้องการกำหนดชุดราคาเพิ่มเติม ก็สามารถสร้างเพิ่มเติมได้ไม่จำกัด โดยขั้นตอนของการกำหนดการบันทึกชุดราคาสินค้า
มี 3 ขั้นตอนหลักที่สำคัญ ดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 กำหนดชื่อของชุดสินค้า

          ขั้นตอนที่ 2 กำหนดราคาของชุดสินค้า

          ขั้นตอนที่ 3 กำหนดชุดราคาให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

5.5 ระบบการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังสินค้า (GRC : Goods Receipt)

การบันทึกรับสินค้าเข้าคลังสินค้า ในตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนที่กระทำต่อเนื่องจากการเบิกสินค้าเพื่อนำไปผลิต โดยอ้างอิงถึงสินค้าที่เคยตัดเบิกจ่ายออกไป เพื่อทราบว่าสินค้านั้นได้ตัดจำหน่ายออกไปเมื่อไหร่ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ในกรณีที่มีการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังก็จะบันทึกปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

5.6 ระบบการบันทึกปรับมูลค่าสินค้า (Inventory Revaluation)

การบันทึกปรับมูลค่าเกิดได้หลายกรณี เช่น การปรับปรุงต้นทุนการได้มาของสินค้า การนำสินค้าไปผลิตต่อ เป็นรายการที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไป ซึ่งลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อต้นทุนการได้มาของสินค้า

5.7 ระบบการบันทึกโอนสินค้าระหว่างคลัง (Inventory Transfer)

การบันทึกโอนสินค้าระหว่างคลังเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารสินค้า ซึ่งคลังที่โอนจะมีปริมาณสินค้าลดลง และคลังที่ได้รับโอนจะมีปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปการโอนสินค้าระหว่างคลัง จะปรากฏใน 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 วิธีการโอนสินค้าระหว่างคลังโดยไม่จำเป็นต้องจัดทำใบขอโอน และรูปแบบที่ 2 วิธีการโอนสินค้าระหว่างคลังโดยจัดทำใบขอโอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบการควบคุมภายในของกิจการนั้นๆ โดยในโปรแกรม SAP Business One จะทำการปรับปรุงตัดบัญชีเพื่อให้ข้อมูลของสินค้าแต่ละคลังถูกต้อง

5.8 ระบบการบันทึกการตรวจนับสินค้า (INC : Inventory Counting)

การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในธุรกิจซื้อขายสินค้า การตรวจนับสินค้าเป็นกิจกรรมที่จำเป็นเนื่องจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือจะแสดงด้วยมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญใน
งบการเงิน การควบคุมภายในที่ของระบบการบริหารสินค้าคงเหลือ คือ การตรวจนับเพื่อให้ทราบถึงปริมาณที่มีอยู่จริง และจำนวนถูกต้องตรงกันระหว่างแผนกคลังสินค้าและข้อมูลทางบัญชี  โดยการวางแผนที่สำคัญของการตรวจนับสินค้า คือ การตรวจนับสินค้าคงเหลือจะต้องถูกกำหนดขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน หรืออาจเป็นการสุ่มตรวจนับที่ต้องครอบคลุมสินค้าคงเหลือทุกประเภท วิธีการตรวจนับ การจัดระบบการตรวจนับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับ  การตรวจนับสินค้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทราบถึงปริมาณที่แท้จริง สินค้าเสื่อมสภาพล้าสมัย สินค้าเกิน หรือขาดหายจากระบบด้วยสาเหตุต่างๆ โปรแกรม SAP Business One  สามารถจัดทำใบตรวจนับสินค้า (Count Sheet) ได้ และหากพบผลต่างจากการตรวจนับ ก็จะนำไปปรับปรุงรายการผลต่างต่อไป

5.9 การบันทึกปรับปรุงหลังตรวจนับ (INP : Inventory Posting)

การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ซึ่งผู้ตรวจนับจะเป็นคนบันทึกสรุปยอดของสินค้าที่ตรวจนับในคลังสินค้า และจะนำมาบันทึกในโปรแกรม SAP Business One สินค้าที่ตรวจนับจะมีทั้งยอดคงเหลือน้อยกว่าและมากกว่าในโปรแกรม

5.10 รายงานตรวจสอบและรายงานวิเคราะห์ (Reports)

สรุป

ระบบบริหารสินค้าคงเหลือ เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนและควบคุมสินค้า ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มสินค้า การจัดประเภทสินค้า นโยบายเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ การจัดระดับความสำคัญของสินค้าคงเหลือเพื่อการจัดสรรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ระดับของสินค้าคงเหลือต้องตอบสนองความต้องการผลิต หรือการขาย เป็นไปตามรอบปกติ อีกทั้งยังต้องพิจารณารวมถึงวัตถุดิบหรือสินค้าคงเหลือที่มีสำรองตามระดับความปลอดภัย สินค้าระหว่างทางก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ การบริหารสินค้าคงเหลือจะทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน

โปรแกรม SAP Business One สามารถสนับสนุนกระบวนการในการบริหารสินค้าคงเหลือ โดยเริ่มจากการสร้างใบเสนอราคา ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้าเข้าคลัง การเบิกจ่ายในลักษณะต่างๆ ซึ่งในบทนี้ได้ศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าเริ่มระบบของสินค้าคงเหลือ การบันทึกชุดราคาสินค้า ระบบการบันทึกตัดยอดสินค้า ระบบการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังสินค้า การบันทึกปรับมูลค่าสินค้า ระบบการบันทึกตัดยอดสินค้า ระบบการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังสินค้า การบันทึกปรับมูลค่า การบันทึกการโอนสินค้าระหว่างคลัง ระบบการบันทึกการตรวจนับสินค้า การบันทึกปรับปรุงผลต่างจากการตรวจนับ และในหัวข้อสุดท้ายได้กล่าวถึงรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของระบบบริหารสินค้าคงเหลือ

 

No Attachment Found
No Attachment Found

บทที่ 5 ระบบบริหารสินค้าคงเหลือ

เนื้อหาในคอร์ส

No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
0% Complete

เริ่มต้นลงทะเบียนใช้งานได้ทันที

ลงทะเบียน

คุณมีบัญชีแล้วใช่หรือไม่

Unsupported Browser

เว็บไซต์ SLD Academy ไม่รองรับการใช่งานบน Internet Explorer
คุณสามารถใช้งานได้ผ่านเบราว์เซอร์ Chrome, Firefox, Safari และ Edge